зэIурыдзэсыкIын


зэIурыдзэсыкIын

гурбияныгъэмрэ къарумрэ къызэщIаIэтэу щытын, ахэр здихьын къилъыхъуэн
возомниться, быть агрессивным из-за силы и грубости

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.